İstanbul Üniversitesi
http://sosyalbilimlermyo.istanbul.edu.tr/?p=6379
Export date: Sun Jun 24 16:14:22 2018 / +0000 GMT

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı


{tab=Tanıtım}


Program Başkanı: Dr. Öğr. Ü. Serdar KUZU (14311)

 

Misyonumuz

Mesleğinde paylaşımcı ve  katılımcı, çağdaş,  yenilikçi, konusuyla  ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, davranışsal normların ve kişisel  becerilerin geliştirilmesini, meslek geleneklerinin ve etik kuralların işlerlik  kazanmasını ilke edinen, özgüveni olan, yaşam boyu öğrenme yetisini  sürdürebilen, toplumun ihtiyacı olan nitelikli, muhasebe meslek elemanı  yetiştirmek.


Vizyonumuz

Muhasebe meslek elemanı  düzeyine ulaşabilmesi için alacağı mesleki ve genel bilgiler ile edineceği  mesleki değerler, etik ve tutumu özümseyebilen, yenilikçi, paylaşımcı, bilgiyi,  seçeneklerin belirlenmesi ve önceliklerin sıralanmasında kullanabilme, farklı  alanlardaki bilgi ve becerileri bütünleştirebilme, açık, mantıklı özgürce karar  veren ve gerçekçi öneriler geliştirerek çevresiyle olumlu ve gelişen yönde  iletişim kurarak çalışabilme yetisini gösterebilen, iş dünyasının ve toplumun  tercih ettiği nitelikli elemanlar yetiştiren,   üniversite, sanayi ve toplum işbirliğini sağlamada öncü, kaliteyi sürekli  ön planda tutan, ulusal ve uluslar arası boyutlarda örnek mesleki eğitim veren  ve mesleki yetkinliklere kazandıran, sürekli gelişen muhasebe ve vergi  uygulamaları alanında bir program olmaktır.Program hakkında:


 

Muhasebecilik mesleğinin temel  ilkeleri çerçevesinde, meslek mensubu düzeyine ulaşabilmesi için mesleki  değerlere sahip olabilecek, mesleğinin sorumluluğunu üstlenebilecek, iş  ahlakının bilincinde olacak, etik tutumları özümseyecek temel kapasiteye sahip  olacak, gerek Özel sektörde gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse yasal  şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek,  yürürlükteki mesleki yasa ve mevzuatlara uygun meslek adayları yetiştirmeyi  amaçlayan iki yıllık (dört yarıyıllık) bir yükseköğretim programıdır.                                 Muhasebe ve vergi uygulamaları  alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve mantık konularında başarılı,  belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatli çalışabilen, sorumluluk  duygusu güçlü kimseler olması gereklidir. İdarecilik bilgileri kazandırılarak  bu programdan mezun olacak elemanların özel işletme ve kuruluşlarda bu sıfatla  da faaliyet göstermelerine temel oluşturmaktadır.                                 Muhasebe ve vergi uygulamaları  programında yer alan öğrencilerimiz,  iki  yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeleri inceler ve  büro ortamında kullanımı zorunlu olan muhasebe programlarına (ETA – LOGO)  hakimiyet kazanırlar. Ayrıca işletmelerin muhasebe bölümlerinde karşılaşılan  hukuki sorunlara çözüm üretme yeteneğini elde ederler.                                 Eğitimini tamamlayan  öğrencilerimiz, “Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik  mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı  veren kişi olarak “Muhasebe Meslek Elemanı” ünvanı ile “Ön Lisans Diploması”  almaya hak kazanırlar.                                 Bu programdaki iki yıllık  eğitim, lisans tamamlamanın bir adımı sayıldığından söz konusu bölümün lisans  tamamlaması yapıldığında, fakülte mezununun kazanmış olduğu bütün haklara da  sahip olabilmektedirler.                                 Öğrencilerimiz istedikleri  taktirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfa geçiş yaparak  lisans eğitimini tamamlama ve iki diploma elde etme şansına sahiptirler.


ÖSYM tarafından açılan Dikey  Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olan öğrencilerimiz, aşağıdaki alanlarda dört  yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler:

* Muhasebe,                                 * Muhasebe ve Finansman  Öğretmenliği,                                 * İşletme,                                 * İktisat,                                 * Ekonometri                                 * Maliye

Mezun olan öğrencilerimizin  çalışma alanları; Özel sektöre ait kuruluşların muhasebe departmanlarında  (Bankalar, Sigorta şirketleri, Finans şirketleri vb), devlet memurluğunda, özel  sektörlerin idari mekanizmasında görev almaları mümkün olabileceği gibi,  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliklerin ve Yeminli Mali Müşavirliklerin yanında  veya kurdukları şirketlerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca Serbest  Muhasebecilik yapma imkanı bulunmaktadır.


Diğer taraftan, Lisans eğitimi  tamamlandıktan sonra üç yıl staj yaptıkları takdirde Serbest Muhasebeci ve Mali  Müşavirler Odasının sınavlarına girebilecek ve başarılı olanlar "Serbest  Muhasebeci Mali Müşavir” olabilmektedir.


Bölüm Hakkında Genel Bilgi İş hayatı muhasebeyi ve vergi  konularını iyi bilen ve konuyla ilgili bilgisayar programlarını en iyi şekilde  kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır. Bu özelliklere sahip  elemanların piyasada yetişmesi ise uzun zaman almaktadır.                                 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Programımız; yüksek öğrenim düzeyinde muhasebe bilimine yönelik teorik ve  uygulamalı literatürü öğrencilere yüklemeye gayret ederek, piyasanın ihtiyaç  duyduğu bu gereksinimi iyi değerlendiren, piyasanın talep ettiği nitelikteki  muhasebe elemanlarını istenilen özellikte yetiştirilmesine katkıda bulunan,  bunu da  ders içeriklerinin zenginliği ve  özel sektörde uzun yıllardır tecrübe edinmiş konusunda uzman  öğretim görevlilerimizin desteğinde yapan bir  programdır.                                 Kurumsal yapımıza uygun olarak  bir standardı yakalama amacıyla düzenlenen ders programlarımız piyasanın  ihtiyacından hareketle teorik ve uygulamalı olarak zamanın gerektirdiği güncel  muhasebe ve vergi uygulamaları şeklinde aktarılmaya çalışılmakta, öğrencilerin  güncel mevzuat çerçevesinde yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Buna paralel olarak  ders programlarımız öğrencilerimizin de eğitim öğretimlerinde verimli  olabilecekleri saatler dikkate alınarak oluşturulmaktadır.


1989 yılında Türkiye Muhasebe  Uzmanları Derneği, Koç Holding Sistem Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş., LOGO  Bilgisayar Sistem Mühendisliği ve Müş. Ltd. Şirketi ile İstanbul üniversitesi  arasında imzalanan bir protokolle ilk olarak Muhasebe Programı adıyla  kurulmuştur.


2002 – 2003 eğitim öğretim  yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında  yapılan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) protokolü çerçevesinde ticaret  meslek liselerinde Muhasebe İkili Öğretim Programları faaliyete geçmiştir.. Bu  amaçla ilgili dönemde Çatalca İTO Çok programlı Lisesi, Bağcılar Yunus Emre  Ticaret Meslek Lisesi ve Küçükçekmece Ticaret meslek Lisesi'nde ikili öğretim  programı eğitime başlamıştır.


2003 – 2004 eğitim öğretim  yılında Küçükçekmece Ticaret Meslek Lisesindeki öğrenciler Ahi Evran Ticaret  Meslek Lisesi'nde öğrenim görmeye başlamışlardır. Yüksekokulumuzun Beyazıt  merkez kampüsündeki Muhasebe programı ile METEB kapsamındaki ders programları  paralel hale getirilmiştir.


2005-2006 eğitim öğretim  yılından itibaren METEB kapsamında sadece Ahi Evran Ticaret Meslek Lisesi  birinci sınıfına öğrenci alınmıştır.

Programın  Öğrenim Çıktıları

1. Muhasebe Meslek elemanı  çalışacağı, yakın ve uzak çevre (organizasyon ve işletme )                                 hakkında özellikle işletmelerin nasıl  örgütlendiği, finanse edildiği ve yönetildiğinin yanı sıra                                  işletmenin global çevresi ile ilgili  bilgileri öğrenme,


2. Muhasebecilik mesleğinde  bilişim teknolojilerini kullanma yeteneğine sahip olma ve piyasada                                 yoğunlukla kullanılan en az iki muhasebe  paket programının çalıştırma,

3. Meslek bilgisi ile mesleki  beceriler, değerler, etik ve tutum donanımına sahip olma,

4. Muhasebe meslek  elemanı “ kamu çıkarlarına ve sosyal  sorumluluğa duyarlı”, “sürekli                                 gelişim ve yaşam boyu öğrenme”,  “güvenilirlik”, “sorumluluk”, “zamanlı planlama” ve “yasalar ve düzenlenmeler” konularına uyum  sağlama ve farkındalığa sahip olma,

5. Uygulama deneyimi edindirme  çalışması (staj) ile muhasebe meslek elemanının öğrendiği                                 bilgileri uygulama yetkinliğine ulaşma,

6. İş dünyasında muhasebe  yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olma,

7. Muhasebe ve işletme alanında bağımsız ve veya grup içinde  planlı-sistemli araştırma yapma,                                 sunma, çalışma alışkanlığı  kazanabilme, güvenilir, yönetim kademelerinde görev alabilme                                 bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve  yaratıcılık becerisi sunar

8. Muhasebecilik mesleğinde kalite konularında bilgi sahibi olabilme  becerisi sunar .

9. Muhasebecilik mesleğini yerine getirirken konusu ile ilgili, yerel,  bölgesel, ulusal ve uluslar                                 arası  gelişmeleri kavramak, yorumlamak sözlü ve  yazılı iletişim kurma,           becerileri sunar.

10. Bireysel ve grup olarak sorumluluk alabilir, ilgili kişilere etkin  iletişim kurabilir, nitel ve nicel              verileri kullanarak çıkan sorunları çözme,

11. Muhasebe sürecinde ihtiyaç duyacağı hukuki altyapıya sahip olma,

12. Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutma,

13. Mali raporları hazırlar, analiz eder ve yorumlama,

14. Kamu finansman araçları (vergi) , kamu mali yönetimi, bütçe  uygulamaları hakkında analiz                                 ve yorum yapabilme yetinine sahip olma,

15.  Türkiye Muhasebe  Standartları Kurulu tarafından yayınlanan; Kavramsal Çerçeve, Türkiye                                 Muhasebe Standartları  (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), TMS                                 Yorumları ve TFRS Yorumları'nı bilir ve  ihtiyaca uygun şekilde kullanılması konularında                                 beceriler sunar.{tab=Öğretim Elemanları}

serdar-kuzu

Dr. Öğr. Ü. Serdar KUZU (14311)

Dr. Öğr. Ü. Tuğçe UZUN KOCAMIŞ (14345)

Öğr. Gör. Hacı MUHAMMED KEKEÇ (14320)

Araş. Gör. Emre AKSU (14311)

{tab=Faaliyet}

 

{/tabs}
Post date: 2012-12-07 16:27:41
Post date GMT: 2012-12-07 14:27:41

Post modified date: 2018-04-10 16:45:30
Post modified date GMT: 2018-04-10 13:45:30

Export date: Sun Jun 24 16:14:22 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://sosyalbilimlermyo.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com